ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิลิตยวนพ่าย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
 
* สมเกียรติ วันทะนะ. (2561, มกราคม-มิถุนายน). โลกการเมืองใน''ยวนพ่ายโคลงดั้น''. '''วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร''' ปีที่ 40( ฉบับที่ 1): 180-210.
*ปัทมา ฑีฆประเสิรฐกุล, ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (2557, มกราคม - มีนาคม). ''เชียงชื่น'': ความสำคัญที่มีต่อการสร้างวีรกรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใน''ยวนพ่ายโคลงดั้น''. '''วารสารสุทธิปริทัศน์''' ปีที่ 28 ฉบับที่ 85: 270-286.
 
== อ้างอิง ==
223

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์