ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิติกรรมทางแพ่ง"

หน้าใหม่: นิติกรรม คือ การใดๆอันบุคคลกระทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วย...
(หน้าใหม่: นิติกรรม คือ การใดๆอันบุคคลกระทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วย...)
(ไม่แตกต่าง)
3,140

การแก้ไข