ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานรัฐสภาไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ประธานรัฐสภาไทย''' เป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดของฝ่าย[[นิติบัญญัติ]]ของไทย มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดไว้ เป็นผู้ดำเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา และยังเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายรัฐสภา<ref>[http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2 ประธานรัฐสภา], สถาบันพระปกเกล้า, สีบค้นวันที่ 22 มิถุนายน 2562</ref>
 
ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภานั้นจะเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560]] กำหนดให้รัฐสภาไทยประกอบด้วย[[วุฒิสภา]]และ[[สภาผู้แทนราษฎร]] โดยมี[[ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย|ประธานสภาผู้แทนราษฎร]]เป็นประธานรัฐสภา และ[[ประธานวุฒิสภาไทย|ประธานวุฒิสภา]]เป็นรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง<ref name=รัฐธรรมนูญ>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560], ราชกิจจานุเบกษา, 6 เมษายน 2560, สืบค้นวันที่ 22 มิถุนายน 2562</ref>
 
ทั้งนี้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาคนปัจจุบันคือ[[ชวน หลีกภัย]] โดยที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบเมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562<ref>[https://www.thairath.co.th/news/politic/1576243#cxrecs_s ประธานสภาฯ], ไทยรัฐ, 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, สืบค้นวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562</ref> และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562<ref name=ประธาน />
3,841

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์