ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
แต่เดิมก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลกนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนามาจากคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร่วมกับคณะวิชาศึกษาศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งของภาคเหนือตอนล่างในภูมิภาคของประเทศไทย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตครูสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (กศ.บ.) โดยเฉพาะวิชาเอกสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 
จากนั้น หลังได้รับการยกฐานะให้เป็น "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก" ได้มีการเปิดสอนปริญญาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการแนะแนว เป็นต้น
 
ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร" ในวันที่ [[29 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2533]] ได้มีการรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกันเป็น '''"คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"'''
 
และในปี [[พ.ศ. 2546]] ทางสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติในการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ โดยให้รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น[[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]] และให้จัดตั้งคณะใหม่ 3 คณะ ซึ่งมี '''"คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"''' รวมอยู่ด้วย
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (วันที่ 16 มกราคม 2553)  สภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติเห็นสมควรให้จัดตั้งภาควิชาในคณะสังคมศาสตร์ และให้แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 5 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 
ปี พ.ศ. 2557 คณะสังคมศาสตร์ ได้รับการประเมินให้เป็นคณะวิชาที่ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 มีระดับความพึงพอใจในด้านคุณภาพของบัณฑิตและการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  และมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยตามตัวบ่งชี้เรื่องคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  คณะสังคมศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุดใน 3 มิติ คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และตัวบ่งชี้  เรื่อง ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คณะสังคมศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุดใน 4 มิติ คือ ด้านเก่งคน ด้านเก่งคิด ด้านเก่งครองชีวิต ด้านเก่งพิชิตปัญหา
 
ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณะสังคมศาสตร์ ได้ครบรอบการก่อตั้ง 41 ปี และพร้อมๆ กันนี้ จะเป็นปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวรครบรอบ 25 ปี คณะสังคมศาสตร์ จึงมุ่งมั่นสู่การเป็นคณะวิชาที่เน้นการศึกษาวิจัยประเด็นด้านสังคมศาสตร์อย่างเข้มข้น การสร้างนวัตกรรม ด้วยมาตรฐานทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเน้นการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บัณฑิตของคณะเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสืบต่อไป
 
== ภาควิชา ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์