ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12"

 
== รายนามสมาชิก ==
# พลเอก [[กนิษฐ์ ชาญปรีชา ]]
# นาย [[กรรณภว์ ธนภรรคภวิน]]
# พลตรี [[กลชัย สุวรรณบูรณ์]]
# นาย [[กล้านรงค์ จันทิก]]
# นาย [[กษิดิศ อาชวคุณ]]
# นาง [[กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา]]
# นาง [[กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์]]
# นาย [[กำพล เลิศเกียรติดำรงค์]]
# นาย [[กิตติ วะสีนนท์]]
# นาย [[กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ]]
# นาย [[กูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา]]
# นาย [[เกียว แก้วสุทอ]]
# นาย [[ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์]]
# นาย [[ขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์]]
# นาย [[คำนูณ สิทธิสมาน]]
# นาย [[จเด็จ อินสว่าง]]
 
=== รายชื่อสำรอง ===
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/121/T_0010.PDF ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา] </ref> ได้ประกาศรายชื่อสำรอง ดังนี้
 
# นาย [[จัตุรงค์ เสริมสุข]]
# นาย [[กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล]]
# นาย [[วรินทร์ เทียมจรัส]]
# นาย [[พัชรินทร์ ดีสวัสดิ์]]
# พลอากาศเอก [[ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร]]
# นาย [[มงคล สุขเจริญคณา]]
# นาง [[นฤมล โกวิน]]
# นาย [[แดน ปรีชา]]
# นาย [[รังสรรค์ หันสันเทียะ]]
# นาย [[พิชัย อุตมาภินันท์]]
# นาย [[ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม]]
# นาย [[สุรจิต ชิรเวทย์]]
# นาย [[ภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ]]
# นาย [[สุรชัย ปิตุเตชะ]]
# นาย [[สากล ภูลศิริกุล]]
# นาย [[เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา]]
# นาย [[อำนวย แหยมยินดี]]
# ว่าที่ร้อยตรี [[วัลลภ วัชรอำมาตย์]]
# นาย [[ณรงค์ ดวงจันทร์]]
# นาย [[กัณฐัศ กุลวานิช]]
# นาง [[บุญพา ลิมปะพันธุ์]]
# นางสาว [[สุภาภรณ์ นิรมาณการย์]]
# นาย [[ศิริชัย ปิติเจริญ]]
# นาย [[วิเชียร รุจิธ ารงกุลธำรงกุล]]
# นาย [[สุนทร วัฒนาพร]]
# นาย [[สวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์]]
# นาย [[สุกฤษฎิ์ชวิศ สฤษฎ์คุณัชญ์]]
# นาย [[เมฆินทร์ เมธาวิกูล]]
# นาย [[ถาวร มงคลเคหา]]
# นาย [[องค์กร อมรสิรินันท์]]
# นาย [[เติมศักดิ์ บุญชื่น]]
# นาย [[ปรีชา เมืองพรหม]]
# นาย [[โกวิทย์ ทรงคุณ]]
# นาย [[ศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ]]
# นาย [[วสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์]]
# นาย [[ดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์]]
# นางสาว [[ชลธิชา ศรีสุข]]
# นาย [[ชาลี ตั้งจีรวงษ์]]
# นาย [[กิตติ โกสินสกุล]]
# นาย [[ประเสริฐ หวังรัตนปราณี]]
# พลตรี [[พงษ์ศักดิ์ วงษ์สวรรค์]]
# นาง [[ยุพา วงศ์ไชย]]
# นาง [[โฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์]]
# นาย [[พงศ์พันธ์ สินผดุง]]
# นาย [[ณัฏฐ์พัฒน์ ปัตตายะโก]]
# นาย [[เสรี ศุภราทิตย์]]
# นาย [[ภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล]]
# นางสาว [[อรุณี ลิ้มมณี]]
# นาย [[พิเชฐ คูหาทอง]]
# นาย [[รุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์]]
 
#
15

การแก้ไข