ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร"

เพิ่มข้อมูล
(แก้ไขข้อมูล)
(เพิ่มข้อมูล)
* พ.ศ. 2524
** อาคาร C1 ปรับปรุงหอนอนทรงพลเป็นห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ (ปัจจุบันคืออาคารอักษร 3 หรืออาคารทรงพล)
** อาคาร C3 ปรับปรุงโรงอาหารทรงพลเป็นโรงละครทรงพล ห้องเรียน ห้องพักอาจารย์นาฏยศาสตร์และนาฏยสังคีต (ปัจจุบันถูกรื้อรื้อถอนแล้ว)
 
* พ.ศ. 2525 ยกฐานะหมวดวิชาบรรณารักษศาสตร์เป็นภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ทั้งวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และวิชาโท
{{รายการอ้างอิง|2}}
* หนังสือ 45 ปี คณะอักษรศาสตร์ "อักษรกล้า อักษรก้าว" ในวาระครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์
* หนังสือ 50 ปี คณะอักษรศาสตร์
* Arts Freshy Book Arts Silpakorn 49
* [http://www.council.su.ac.th/files/document/The_laws%2059/Auto%20Color0113.pdf ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559]
1,556

การแก้ไข