ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ภาพ_กว้าง =
| ภาพ_บรรยาย =
| วันก่อตั้ง = พ.ศ. 2499 <br> 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 <small> (ย้ายโอนมาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) </small>
| ผู้ก่อตั้ง =
| สืบทอดจาก_1 =
ต่อมาในวันที่ [[6 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2559]] ได้มีการจัดตั้ง [[สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ]] ขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยให้ยุบสภาวิจัยแห่งชาติรวมถึงคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสาขาวิชาการและให้โอนอำนาจหน้าที่ไปเป็นของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/225/8.PDF คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ จัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๒๕ ง พิเศษ หน้า ๘ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ </ref>
 
[[พ.ศ. 2562]] มีต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ ''สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ'' ซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เป็น ''สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม'' ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม เป็นต้นไป <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0001.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒], เล่ม 136, ตอนที่ 47 ก, วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, หน้า 1</ref>
 
== รายชื่อเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ==
35,908

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์