ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ภาพ_กว้าง =
| ภาพ_บรรยาย =
| วันก่อตั้ง = พ.ศ. 2499 <br> 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 <small> (ย้ายมาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) </small>
| วันก่อตั้ง = [[พ.ศ. 2499]]
| ผู้ก่อตั้ง =
| สืบทอดจาก_1 =
| ประเภทหน่วยงาน =
| ต้นสังกัด =
| กำกับดูแล = [[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม]]
| ลูกสังกัด_1 =
| ลูกสังกัด_2 =
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ''' (วช.) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อสังกัด[[นายกรัฐมนตรี]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงการอุดมศึกษา ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม]</ref> ก่อตั้งขึ้นโดย[[พระราชบัญญัติ]]สภาวิจัยแห่งชาติ [[พ.ศ. 2499]] มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย และมีบทบาทเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนการวิจัยทั้งด้าน[[วิทยาศาสตร์]]และ[[สังคมศาสตร์]]
 
== ประวัติ ==
"สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ" ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในชื่อว่า "สภาวิจัยแห่งชาติ" ในปี พ.ศ. 2499 รัฐบาลได้ประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติฉบับแรก พ.ศ. 2499 โดยแต่งตั้งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์เป็นเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติโดยตำแหน่ง และตั้งสำนักงานเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติขึ้นที่กรมวิทยาศาสตร์เป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งได้กำหนดสาขาวิชาการที่จะวิจัยไว้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์โดยแบ่งออกเป็น 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีและเภสัชวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
 
[[พ.ศ. 2502]] รัฐบาลโดย [[จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์]] นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ แทนพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๙ พร้อมทั้งจัดระบบงานและองค์ประกอบของสภาวิจัยแห่งชาติใหม่โดยให้มี "สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ" ปฏิบัติงานให้กับสภาวิจัยแห่งชาติและเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางเกี่ยวกับการวิจัยของประเทศ
[[พ.ศ. 2543]] เมื่อวันที่ 5 [[ธันวาคม]] สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้โอนไปอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยมีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ด้วยเหตุผลที่ว่า เพื่อให้สำนักงานฯ ได้มีบทบาทเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนการวิจัยทั้ง ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อย่างแท้จริงตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิจัยแห่ง ชาติรวมทั้งสามารถให้คำปรึกษารัฐบาลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยได้โดยรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งเพื่อให้สำนักงานฯ ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาเดียว คือ ขึ้นตรงกับประธานสภาวิจัยแห่งชาติ (นายกรัฐมนตรี) ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติได้ระบุให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการทำงานของสำนักงานฯ อยู่แล้ว
 
เมื่อวันที่ 3 [[ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545]] รัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับ[[การปฏิรูประบบราชการ]] คือ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งในหมวด 21 ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ]</ref> มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก [[ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์]]) กำกับการบริหารราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแทน
 
วันที่ [[4 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2559]] ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ครั้งที่ 3/2559 ที่ [[ตึกสันติไมตรี]] [[ทำเนียบรัฐบาล]] ซึ่งมี [[พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]] นายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติให้ควบรวมคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติและคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศเข้าด้วยกันเรียกว่า '''คณะกรรมการนโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (นวนช.)''' โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อให้นโยบายวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ
 
[[หมวดหมู่:หน่วยงานที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี|วิจัยแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการ)]]
[[หมวดหมู่:กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม|วิจัยแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการ)]]
[[หมวดหมู่:การวิจัย]]
[[หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2499]]
36,093

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์