ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาญชัย ลี้ถาวร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ในปี พ.ศ. 2516 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ จากนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 นายชาญชัยจึงกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมศุลกากร และเป็นปลัดกระทรวงการคลัง ตามลำดับเรื่อยมา
 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2522 ในขณะที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังนั้น เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อีกตำแหน่งหนึ่ง จากนั้นและในปี พ.ศ. 25252524 ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรีสมาชิกวุฒิสภา<ref>http[https://ajinomotofoundationwww.orsenate.go.th/mr-chanchai-leetavornassets/portals/1/files/list_senate5.pdf วุฒิสภา ชุดที่ ๕]</ref>
 
จากนั้นในปี พ.ศ. 2525 เป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี<ref>http://ajinomotofoundation.or.th/mr-chanchai-leetavorn/</ref>
 
เป็นประธานกรรมการธนาคารออมสิน ในปี พ.ศ. 2525 - 2527<ref>[https://www.gsb.or.th/about-us/bank-museum/%E0%B8%9C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%87/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%99/%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%92%E0%B9%95-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%92%E0%B9%97.aspx?lang=en-US ประธานกรรมการธนาคารออมสิน]</ref>
58,587

การแก้ไข