ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวรสารนักบุญยอห์น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ตัวสะกดให้ถูกต้อง)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''พระวรสารนักบุญยอห์น''' (ศัพท์คาทอลิก) หรือ '''พระกิตติคุณยอห์น''' (ศัพท์โปรเตสแตนต์) ({{lang-en|Gospel of John}}; [[ภาษากรีก]]: Κατά Ιωαννην, “Kata Iōannēn”) เป็น[[พระวรสาร]]ฉบับที่สี่ของ “[[พระวรสารในสารบบ]] ” (Canonical gospels) ซึ่งเป็นเอกสารหนึ่งใน[[คัมภีร์ไบเบิล]]ภาค[[พันธสัญญาใหม่]] แต่มิได้ถูกนับเป็น[[พระวรสารสหทรรศน์]]สามฉบับซึ่งประกอบด้วย[[พระวรสารนักบุญมาระโก]] [[พระวรสารนักบุญลูกา]] และ [[พระวรสารนักบุญมัทธิว]]
 
'''พระวรสารนักบุญยอห์น''' เป็น[[พระวรสาร]]ที่เขียนโดย[[ยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร]] ชาวคริสต์เชื่อว่าเป็นท่านเดียวกับ[[ยอห์นอัครทูต]]ซึ่งเป็น "สาวกที่พระองค์ทรงรัก" (john 13:23 ''One of his disciples, whom Jesus loved, was reclining at table close to Jesus,'') ผู้ซึ่งรู้วิถีชีวิตของชาวยิวเป็นอย่างดี และได้อ้างถึงขนบธรรมเนียมของชาวยิวอยู่หลายบทใน[[พระวรสาร]]เล่มนี้ ยอห์นเป็นอัครทูตแห่งความรัก ไม่มีใครบรรยายถึงพระลักษณะของพระเจ้าได้อย่างยอห์น เช่น "เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์"<ref>ยอห์น 3:16</ref> กับอีกหลายเหตุการณ์ที่ยอห์นบรรยายถึง[[พระเยซู]]ได้อย่างจับใจ แสดงว่าเรื่องราวต่างๆต่าง ๆ ถูกบันทึกจากความทรงจำที่ได้เห็นมากับตา [[พระวรสาร]]เล่มนี้น่าจะถูกเขียนขึ้นประมาณปีค.ศ. 85 หรือหลังจากนั้นเล็กน้อย
 
เช่นเดียวกับ[[พระวรสาร]]อีกสามฉบับที่เล่าเรื่องชีวิตของพระเยซูคริสต์ แต่บางเหตุการณ์มีการตีความอย่างละเอียด '''พระวรสารนักบุญยอห์น'''เป็น[[พระวรสาร]]ของ “ความเชื่อ”{{Fact|date=January 2008}} ที่เขียนขึ้นเพื่อจะยืนยันกับผู้อ่านว่า[[พระเยซู]]เป็น "พระ[[เมสสิยาห์]]" และเป็น “[[พระบุตรพระเป็นเจ้า]]” ดังที่ปรากฏอยู่ใน[[พระวรสาร]]ว่า "''แต่การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่า [[พระเยซู]]ทรงเป็น[[พระคริสต์]] [[พระบุตรพระเป็นเจ้า]] และเมื่อมีความเชื่อแล้ว ท่านก็จะมีชีวิตโดย[[พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู|พระนามของพระองค์]]''"<ref>ยอห์น 20:31</ref> *คือการเข้าอาศัยอยู่ในพระเยซูคริสต์ รักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ดั่งพระองค์ เชื่อและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำสอนของพระองค์
ในแง่ของ[[เทววิทยาศาสนาคริสต์]]แล้ว '''พระวรสารนักบุญยอห์น'''เป็นฉบับที่มีน้ำหนักที่สุดในทาง[[คริสตวิทยา]] (Christology) ซึ่งบรรยายพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าว่าเป็น “[[พระวจนะ (ศาสนาคริสต์)|พระวจนะ]]” (Logos) (ภาษากรีกหมายความว่า “คำ” “เหตุผล” “ความเป็นเหตุเป็นผล” “ภาษา” หรือ “โอวาท”) ผู้เป็น “Arche” (ภาษากรีกหมายความว่า “ผู้เป็นตัวตนมาตั้งแต่ต้น” หรือ “เป็นสิ่งที่สุดของทุกอย่าง”), กล่าวถึงความเป็นผู้ที่มาช่วยมวลมนุษย์ และประกาศพระองค์ว่าเป็นพระเจ้า<ref>A detailed technical discussion can be found in Raymond E. Brown, "Does the New Testament call Jesus God?" ''Theological Studies'' 26 (1965): 545–73</ref>
 
[[พระวรสาร]]ของยอห์นได้รับการทรงนำจากพระคัมภีร์ภาค[[พันธสัญญาเดิม]]เป็นอย่างมาก บทเริ่มต้นของพระวรสารนำผู้อ่านกลับไปสู่ช่วงก่อนกาลเวลา ซึ่งมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็นอยู่ คล้ายกับบทเริ่มต้นในพระธรรม[[ปฐมกาล]]ที่พระเจ้าทรงสร้างโลก รวมทั้งการกล่าวถึงเทศกาลของชาวยิวอยู่บ่อยๆบ่อย ๆ
 
"ใน​ปฐม​กาล​พระ​วาทะ​ดำรง​อยู่ และ​พระ​วาทะ​ทรง​สถิต​อยู่​กับ​พระ​เจ้า และ​พระ​วาทะ​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า ใน​ปฐม​กาล​พระ​องค์​ทรง​ดำรง​อยู่​กับ​พระ​เจ้า​
2,629

การแก้ไข