ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลในประเทศไทย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
#[[เทศบาลเมือง]] ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 18 คน
#[[เทศบาลนคร]] ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 24 คน
 
ทั้งนี้ [[สภาเทศบาล]]ประกอบไปด้วยประธานสภาเทศบาลหนึ่งคนและรองประธานสภาเทศบาลสองคน
 
มาตรา 20 สภาเทศบาลมี ประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
 
== ฝ่ายบริหาร ==
2

การแก้ไข