ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิกระจกเงา"

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเพื่อให้คำปรึกษา ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม และให้ความช่วยเหลือคนหาย โดยที่ศูนย์ข้อมูลคนหาย เข้าไปมีบทบาทโดยตรงในการให้คำแนะนำ ประสานงานช่วยเหลือครอบครัวคนหายให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันเป็นกลไกสำคัญในการติดตาม และช่วยเหลือคนหายให้กลับคืนสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภัย
 
==== '''[http://www.humanonstreet.org โครงการผู้ป่วยข้างถนน]''' www.humanonstreet.org ====
ทำหน้าที่รับแจ้งเมื่อมีผู้พบผู้ป่วยข้างถนน ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อนำผู้ป่วยข้างถนนที่มีอาการผู้ป่วยจิตเวช หรือเป็นผู้สูงอายุมีอาการป่วยทางสมองได้พลัดหลงออกจากบ้าน และรวมถึงคนไร้บ้านที่มีปัญหาสุขภาพจิตมีจำนวนเพิ่มขึ้น ให้เข้าถึงการรักษาสุขภาพและการบำบัดรักษายังสถานพยาบาล เข้าถึงกระบวนการดูแลฟื้นฟูภายหลังสิ้นสุดการรักษา และดำเนินผลักดันเชิงนโยบายในบริบทที่เกี่ยวข้อง
 
สนับสนุน อาหาร น้ำดื่ม ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้าสะอาด ยารักษาโรคพื้นฐานแก่คนไร้บ้าน เพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มคนไร้บ้านกับหน่วยงานต่างๆ สร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้าน การเพิ่มสิทธิ การเข้าถึงสิทธิ ในด้านต่างๆในฐานะพลเมืองของรัฐไทย
 
==== '''[http://www.happyhospital.org โครงการโรงพยาบาลมีสุข]''' www.happyhospital.org ====
คือปฏิบัติการและพัฒนาวิธีคิด รูปแบบ กิจกรรมการ “เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” ลดความตึงเครียดลง ในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยมีปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนคือ “อาสาสมัคร” กับภารกิจสร้างความสุขง่าย ๆ ไม่เป็นภาระ และเป็นพาหะของความสุข โครงการมีความมุ่งมั่นที่จะทำการจัดกิจกรรมใหม่ ๆ เข้าไปสนับสนุนการทำงาน ของโรงพยาบาลที่สังคมมีส่วนร่วมได้นอกจากมิติการรักษา
 
16

การแก้ไข