ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย''' ({{lang-en|Asian Institute of Technology}}) หรือ '''เอไอที''' เป็นสถาบันการศึกษาที่มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ<ref>[http://www.mfa.go.th/main/en/information/3009/36133-AIT.html INTERNATIONAL ORGANIZATIONS : AIT]| กระทรวงการต่างประเทศ</ref> ก่อตั้งเมื่อ [[พ.ศ. 2502]] โดยความร่วมมือจากกลุ่มประเทศ[[สนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] (ซีโต้ หรือ สปอ.) ในชื่อ '''โรงเรียนวิศวกรรม สปอ.''' (SEATO Graduate School of Engineering) ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสถาบันอิสระในชื่อปัจจุบันเมื่อเดือนพฤศจิกายน [[พ.ศ. 2510]] เปิดสอนระดับ[[อุดมศึกษา]] ([[ปริญญาโท]] และ[[ปริญญาเอก]]) โดยเน้นทางด้าน[[วิทยาศาสตร์]] [[เทคโนโลยี]] และ[[การจัดการ]] ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาใน[[ทวีปเอเชีย|ภูมิภาคเอเชีย]] มีศูนย์กลางการบริหารงานตั้งอยู่ที่[[จังหวัดปทุมธานี]] [[ประเทศไทย]] นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษาใน[[ประเทศเวียดนาม]]ด้วย
 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย เป็นสมาชิกของเครือข่าย [[LAOTSE]] ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำใน[[ทวีปเอเชีย|เอเชีย]]และ[[ทวีปยุโรป|ยุโรป]] ตามกรอบความร่วมมือ[[การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป|อาเซม]] โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่ดีที่สุดในโลกเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดย U-Multirank<ref>[http://www.ryt9.com/s/prg/2136526] RYT9</ref> ขณะเดียวกันยังได้รับการประเมินจาก[[สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย]]ให้เป็นสถาบันที่มีผลงานวิจัยเป็นเลิศ<ref>[https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1277284605 สกว. ยืนยันว่า สถาบันเอไอที ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยเป็นเลิศในประเทศไทย] ประชาชาติธุรกิจออนไลน์</ref>
 
== ประวัติ ==
 
== อันดับและมาตรฐานมหาวิทยาลัย ==
=== การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ===
[[สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย]] (สกว.) ได้มีการประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียได้รับการประเมินให้เป็นสถาบันที่มีจำนวนหน่วยงานได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม (TRF Index 5.0) มากที่สุดในสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งสาขาที่ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ<ref>[https://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=9274%3A2016-03-01-11-26-07&catid=44%3A2013-11-25-06-49-47&Itemid=369&option=com_content&view=article&id=9274%3A2016-03-01-11-26-07&catid=44%3A2013-11-25-06-49-47&Itemid=369 สกว.ประกาศผลประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ] สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย</ref>
 
=== การจัดอันดับโดยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ===
การจัดอันดับโดยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม โดยเดือนกรกฎาคม [[พ.ศ. 2553]] สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย อยู่ในอันดับที่ 1,104 ของโลก อันดับที่ 35 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย<ref>[http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=SE_Asia Ranking Web of World Universities]Top South East Asia</ref>
6,414

การแก้ไข