ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

! width="300" style="background: darkslateblue; color: white;"| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<center><b>'''1</b>'''</center>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<b>คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต</b> <br>
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|'''พ.ศ. 2535 - 2540'''
|-
| valign = "top" style="background: yellow; "|<center><b>'''2<b/>'''</center>
| valign = "top" style="background: yellow; "|<b>นางสาวสุมาลี เถียรทอง</b>
| valign = "top" style="background: yellow; "|'''พฤษภาคม 2540 –พฤศจิกายน 2543'''
|-
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<center><b>'''3</b>'''</center>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<b>นางสาวอารีวรรณ เอมโกษา </b>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|'''พฤศจิกายน 2543 –พฤศจิกายน 2546'''
|-
| valign = "top" style="background: yellow; "|<center><b>'''4</b>'''</center>
| valign = "top" style="background: yellow; "|<b>นายจุฬา จี้เพชร </b>
| valign = "top" style="background: yellow; "|'''พฤศจิกายน 2546 –มีนาคม 2548'''
|-
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<center><b>'''5</b>'''</center>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<b>นายนเรศ สายหล้า </b>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|'''มีนาคม 2548 – เมษายน 2551'''
|-
| valign = "top" style="background: yellow; "|<center><b>'''6</b>'''</center>
| valign = "top" style="background: yellow; "|<b>นางอุไร เอี่ยมสอาด</b>
| valign = "top" style="background: yellow; "|'''เมษายน 2551- 30 กันยายน 2554'''
|-
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<center><b>'''7</b>'''</center>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<b>นายประทีป จำปาศรี</b>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|'''1 ตุลาคม 2554 - 26 มกราคม 2558'''
|-
| valign = "top" style="background: yellow; "|<center><b>'''8</b>'''</center>
| valign = "top" style="background: yellow; "|<b>นายเฉลา พวงมาลัย</b>
| valign = "top" style="background: yellow; "|<b>28 มกราคม 2558 - 30 กันยายน 2560</b>
|-
|
!
==== '''9''' ====
|'''นายสุรินทร์ สำลี'''
ผู้ใช้นิรนาม