ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

จากการที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้วางเป้าหมายให้เป็น ''"มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) "''<ref>[http://web.archive.org/20051228201537/www.nu.ac.th/ab-goal.htm เป้าหมายในการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร]</ref> ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ รวมถึงบุคลากรของคณะในการทำวิจัย โดยได้มีการจัดตั้ง '''"งานวิจัย"''' ในสังกัด '''"ฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย"''' ภายใต้การกำกับของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย<ref>[http://student.nu.ac.th/tinnakornh/research/org.php โครงสร้างองค์กรงานวิจัย ฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย]</ref> เพื่อเป็นหน่วยงานในการบริหาร ประสานงานและพัฒนางานวิจัยของคณะ<ref>[http://student.nu.ac.th/tinnakornh/research/direc.php นโยบาย ยุทธศาสตร์และภารกิจการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]</ref>
 
ผลงานวิจัยของอาจารย์แพทย์และบุคลากรของคณะที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ระดับชาติ รวมทั้งที่ได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุม สัมมนา ระดับนานาชาติและระดับชาตินับตั้งแต่ [[พ.ศ. 2544]] จนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน ([[พ.ศ. 25542560]]) มีมากกว่า 170472 ผลงาน<ref>[http://student.nu.ac.th/tinnakornh/research/shwres1.php ผลงานวิจัย อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]</ref> โดยในปีงบประมาณ [[พ.ศ. 25542560]] มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่รวมทั้งสิ้น 1947 ผลงาน<ref>[http://student.nu.ac.th/tinnakornh/research/shwres1.php?Yr=25542560 ผลงานวิจัย อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 25542560]</ref>
 
ในส่วนของนิสิตแพทย์นั้น ทางคณะได้กำหนดให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้และทำการวิจัยระหว่างการเรียนในชั้นคลินิก โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน ซึ่งเป็นวิชาเอกบังคับในหลักสูตรแพทยศ่าสตรบัณฑิต นอกจากนี้ยังมีรายวิชาวิจัยครอบครัว และวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและระบบสาธารณสุข ซึ่งบรรจุให้เป็นวิชาเลือกเสรีอีกด้วย<ref name="คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2551"/> ปัจจุบันมีผลงานวิจัยของนิสิตแพทย์ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลการวิจัยของคณะไม่ต่ำกว่า 340 เรื่อง<ref>[http://mis.lib.nu.ac.th/med_research/ ฐานข้อมูลผลงานวิจัยนิสิตแพทย์]</ref>
4,945

การแก้ไข