ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมชาย แสวงการ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
}}
 
== ประวัติ ==
'''สมชาย แสวงการ''' สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เคยขึ้นเวที กปปส. มีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลังรัฐประหารทั้งปี 2549 และ 2557
 
นายสมชาย แสวงการ เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2505 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก[[โรงเรียนวัดราชบพิธ]] กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] (นิด้า) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,ปริญญาบัตร วปอ.รุ่นที่ 582558 ประจำปีการศึกษา 2558-2559
== ประวัติ ==
 
นายสมชาย แสวงการ เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2505 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก[[โรงเรียนวัดราชบพิธ]] กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] (นิด้า) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,ปริญญาบัตร วปอ.รุ่นที่ 58 ประจำปีการศึกษา 2558-2559
 
== การทำงาน ==
*หลักสูตร วุฒิบัตรการบริหารจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 7 จาก สถาบันพระปกเกล้า
*หลักสูตร ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ (บ.ย.ส.14) จาก วิทยาลัยการยุติธรรม
**หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุนที่ 3 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 
== ประสบการณ์การทำงาน ==
 
* สมาชิกวุฒิสภา 2551-2554
* สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2549-2550
 
* นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 2 สมัย พ.ศ. 2546-2548,2548-2549
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์