ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องหมายการค้า"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. "8.2.2 การตัดสินใจด้านตราสินค้า". ''เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาด หน่วยที่ 8-15''. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. หน้า 42–58. ISBN 974-643-355-5
1,048

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์