ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* [http://cfasp.bpi.ac.th/ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี]
* [http://cfans.bpi.ac.th/ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช]
 
== หลักสูตร ==
{| class="toccolours" width = 100%
|-
! style="background: Green; color: White; "| <center>หน่วยงาน</center>
! style="background: Green; color: White; "| <center>ปริญญาตรี</center>
! style="background: Green; color: White; "| <center>ปริญญาโท</center>
|-
| valign = "top" |
'''คณะศิลปนาฏดุริยางค์'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปบัณฑิต'''
* สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
* สาขาวิชาดนตรีไทย
* สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย
* สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
* สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
|-
| valign = "top" |
'''คณะศิลปศึกษา'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต''' (5 ปี)
* สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
* สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา
* สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
* สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
| valign = "top" |
|-
| valign = "top" |
'''คณะศิลปวิจิตร'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปบัณฑิต'''
* สาขาวิชาศิลปะไทย
* สาขาวิชาจิตรกรรม
* สาขาวิชาประติมากรรม
* สาขาวิชาภาพพิมพ์
* สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
* สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน
| valign = "top" |
|-
|}
 
== พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์