ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| head = [[วิษณุ เครืองาม|ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/224/7.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๔ ง หน้า ๗ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙</ref>
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[นิภา โสภาสัมฤทธิ์|นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์]]<ref name="ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์">[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/220/22.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง หน้า ๒๒ ๖ กันยายน ๒๕๖๐</ref>
| students =
| colours = {{แถบสี|Green}} [[สีเขียว]]
 
ต่อมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีนโยบายขยายโอกาสให้แก่บัณฑิตจากสถาบันฯ และสถาบันอื่นที่จะเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ และพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านศิลปะเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาต่อไปพัฒนาการจัดการศึกษาแก่หน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเริ่มจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาโทมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ต่อมาในปีการศึกษา 2552 การจัดหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย และหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทย ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2552 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และได้รับคำรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(2)/2249 และในปีการศึกษา 2553 จึงได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขานาฏศิลป์ไทยและสาขาดุริยางคศิลป์ไทย
 
== รายนามอธิการบดี ==
 
{| class="toccolours" width=100%
|-
| colspan = "2" style="background: #00FFCC" align="center" |'''สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์'''
|-
! style="background: #0099CC" align="center"| รายนามอธิการบดี
! style="background: #0099CC" align="center"| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" style="background: #f5f5f5" | 1. [[กมล สุวุฒโฑ|นายกมล สุวุฒโฑ]]
| valign = "top" style="background: #f5f5f5" | 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/034/4.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นายกมล สุวุฒโฑ)]</ref> - 31 มกราคม พ.ศ. 2554
|-
| valign = "top" style="background: #f5f5f5" | 2. [[สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ|ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ]]
| valign = "top" style="background: #f5f5f5" | 13 มีนาคม พ.ศ. 2555<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/051/22.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]</ref> - 12 มีนาคม พ.ศ. 2559<br>13 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
|-
| valign = "top" style="background: #f5f5f5" | 3. [[นิภา โสภาสัมฤทธิ์|นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์]]
| valign = "top" style="background: #f5f5f5" | 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
|-
|}
 
== สัญลักษณ์ ==
 
ลักษณะของพระพิฆเนศ มีรูปกายเป็นมนุษย์ มีเศียรเป็นช้าง มีงาเดียว (บางรูปงาหักข้างขวาหรือซ้ายก็มี) เตี้ย พุงพลุ้ย หูยาน สีกายแดง (บางตำราว่าผิวเหลือง นุ่งห่มแดง ตามปกติมี 4 กร บางตำราว่ามี 6 หรือ 8) ถืองาช้าง บ่วงบาศ งาหัก และขนมโมทก (ขนมต้ม) บางตำราว่าถืออาวุธ และวัตถุแตกต่างกัน เช่น ถือชาม ขนมโมทก หม้อน้ำ ดอกบัว ผลส้ม สังข์ จักร หลาว ธนู คฑา ขวาน ลูกประคำ งู ผลทับทิม หัวผักกาด เหล็กจาร และสมุดหนังสือ เป็นต้น
 
== ทำเนียบอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ==
 
{| class="toccolourswikitable" width=100%
|-
|! colspan = "23" style="background: #00FFCCGreen" align="center" |'''<span style="color: White">รายนามอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์'''
|-
! style="background: Green; color: White;"|ลำดับ
! style="background: #0099CC"Green; align="centercolor: White;"| รายนามอธิการบดี
! style="background: #0099CC"Green; align="centercolor: White;"| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
|<center>1</center>
| valignalign = "topleft" style="background: #f5f5f5" | 1. [[กมล สุวุฒโฑ|นายกมล สุวุฒโฑ]]
| valign1 =กุมภาพันธ์ "top"พ.ศ. style="background:2551 #f5f5f5" |31 1 กุมภาพันธ์มกราคม พ.ศ. 25512554<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/034/4.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์], (นายกมลราชกิจจานุเบกษา สุวุฒโฑ)]</ref>เล่ม -๑๒๕ 31ตอนที่ มกราคม๓๔ พ.ศ. 2554หน้า ๔ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑</ref>
|-
|<center>2</center>
| valignalign = "topleft" style="background: #f5f5f5" | 2. [[สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ|ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ]]
| valign13 =มีนาคม "top"พ.ศ. style="background:2555 #f5f5f5" | 1312 มีนาคม พ.ศ. 25552559<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/051/22.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]</ref>, -ราชกิจจานุเบกษา 12เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๑ ง หน้า ๒๒ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕</ref> 2559<br /> 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
|-
|<center>3</center>
| valignalign = "topleft" style="background: #f5f5f5" | 3. [[นิภา โสภาสัมฤทธิ์|นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์]]
| 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน<ref name="ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์" />
|-
|}
 
== หน่วยงาน ==
1,556

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์