ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญาญี่ปุ่น–เกาหลี ค.ศ. 1910"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
:ข้อ 5. สมเด็จพระจักรพรรดิกรุงญี่ปุ่นจะทรงโปรดฯพระราชทานยศขุนนางและเงินตราตกแก่ชาวเกาหลีผู้ซึ่งมีความดีความชอบสมควรแก่การยอมรับนับถือเปนพิเศษ
 
:ข้อ 6. ด้วยผลแห่งการผนวกดินแดนตามที่กล่าวไว้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะเข้ารับบรรดาราชการงานปกครองทั้งปวงของเกาหลี แลรับรองว่าจะให้การปกป้องคุ้มครองอย่างเต็มกำลังแก่บุคคลแลทรัพย์สินของชาวเกาหลีที่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายอันบังคับใช้เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีดังเหล่าที่ว่านี้
 
:ข้อ 7. รัฐบาลญี่ปุ่นจะได้ให้การบรรจุเข้ารับราชการญี่ปุ่นประจำเกาหลีแก่ชาวเกาหลีผู้ซึ่งยอมรับ เลื่อมใส แลภักดีต่อระบอบการปกครองใหม่ แลผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหน้าที่ในงานราชการนั้นๆ
32,758

การแก้ไข