ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรม (ประเทศไทย)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[สำนักงานศาลยุติธรรม]] เป็น[[องค์กรอิสระ]]ที่ดูแลงานธุรการของศาลยุติธรรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการบริหารงานบุคคลการงบประมาณและการดำเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา
 
การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม โดยในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นาย สราวุธ เบญจกุล ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/249/6.PDF</ref>
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานศาลยุติธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 17,961.9705 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/091/17.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559] เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558</ref>
34,995

การแก้ไข