ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดจันทบุรี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==เศรษฐกิจ==
[[ไฟล์:จันทบุรี.png|300px{{bar box|title=ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดจันทบุรี ณ ราคาตลาด|thumbnailtitlebar=#ddd|left1=ผลิตภัณฑ์|right1=ร้อยละ|float=right|bars={{bar percent|[[เกษตรกรรม]]|green|55}} {{bar percent|อื่น ๆ|orange|19}} {{bar percent|[[การค้า]]|blue|13}} {{bar percent|[[อุตสาหกรรม]]|red|6}} {{bar percent|[[การก่อสร้าง]]|yellow|4}} {{bar percent|[[การประมง]]|gray|3}}}}
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจ โดย[[รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด|ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด]]จันทบุรีเกินครึ่งหนึ่งมาจากภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การศึกษาและภาคส่วนอื่น ๆ ตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2555 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดจันทบุรีรวมมูลค่าทั้งสิ้น 100,901 ล้านบาท คิดเป็นอันดับที่ 22 ของประเทศและมี[[รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดต่อหัว|ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดต่อหัว]] 200,876 บาทต่อปี<ref name="eco chan">{{cite web |url=http://www.nesdb.go.th/Portals/0/eco_datas/account/gpp/2012/GPP%201995-2012.xls|publisher=สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ|title=GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES|accessdate=20 April 2014}}</ref> ในส่วนของรายได้ที่แท้จริงของประชากรในจังหวัดจันทบุรีนั้น ประชากรในจังหวัดมีรายได้เฉลี่ย 7,784 บาทต่อเดือนและมีรายจ่ายเฉลี่ย 6,655 บาทต่อเดือน สัดส่วนของคนจนในจังหวัดจันทบุรีเมื่อพิจารณามิติของรายได้พบว่ามีประชากรร้อยละ 8.8 อยู่ในสภาวะยากจน<ref>{{cite web |url=http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/poverty/files/52/cen/22/C1.pdf|publisher=สำนักงานสถิติแห่งชาติ|title=จังหวัด จันทบุรี :
ตาราง 4 ตัวชี้วัดในแผนที่ความยากจน ในภาพรวม พ.ศ. 2552 : มิติค่าใช้จ่าย|accessdate=20 April 2014}}</ref><ref>{{cite web |url=http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/poverty/files/52/cen/22/I1.pdf|publisher=สำนักงานสถิติแห่งชาติ|title=จังหวัด จันทบุรี :
677

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์