ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา"

(ลบภาพ "LOGO_School21.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Magog the Ogre เพราะ Fair use material is not permitted on Wikimedia Commons)
== ประวัติ ==
'''โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา''' ({{lang-en|'''Loei Anukulwittaya School'''}}, ([[อักษรย่อ]] : '''ล.อ.ว''' , '''L.A.W''') ตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเนื้อที่ 170 ไร่เศษ ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2521 ซึ่งมีนายชาญ พันธุมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวรพจน์ ฟอกสันเที๊ยะ ศึกษาธิการจังหวัดเลย และนายฉลอง บาลลา เป็นผู้ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำจังหวัดเลยเพื่อเริ่มก่อตั้ง
 
== เกี่ยวกับโรงเรียน ==
=== อัตลักษณ์โรงเรียน ===
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีสุนทรียภาพ
 
=== เอกลักษณ์สถานศึกษา ===
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
=== วิสัยทัศน์ (Vision) ===
" โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวโรงเรียนมาตรฐานสากล และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาล"
 
=== พันธกิจ (Mission) ===
#พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
#พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้แสดงออกตามความสามารถ
#พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
#พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
#ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
#ส่งเสริมสนับสนุนให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคน
และคุณภาพการศึกษา
 
=== เป้าประสงค์ (Objective point) ===
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้
นโยบายโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
#พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
#พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นและให้ผู้เรียนจบหลักสูตร
#ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ
#ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ
#ส่งเสริม ให้มีการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
#ส่งเสริมครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
#พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
#พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้หลักธรรมภิบาล
#ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
 
=== คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ===
#ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบ
#ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตและกตัญญูกตเวที
#ผู้เรียนมีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว
#ผู้เรียนมีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
#ผู้เรียนประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 
== อ้างอิง ==