ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิจจสมุปบาท"

(ย้อนการแก้ไขของ 49.230.244.83 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
== อิทัปปัจจยตา ธรรมนิยาม ปัจจยาการ ==
ปฏิจจสมุปบาทนี้ มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีก ที่สำคัญคือ [[อิทัปปัจจยตา]](ภาวะที่มีอันนี้ๆเป็นปัจจัย) และปัจจยาการ (อาการที่สิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่กัน)
 
(อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก ปะฏิจจะสะมุปปาทัญเญวะ สาธุกัง โยนิโส มะนะสิกะโรติ)
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมกระทำ ไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่น เทียว ดังนี้ว่า
 
(อิมัสมิง สะติ อิทัง โหติ)
เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี
 
(อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ)
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
 
(อิมัสมิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ)
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี
 
(อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ)
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนจึงดับไป
 
== ข้อความอ้างอิง ==
57

การแก้ไข