ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| list1= [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|วิทยาศาสตร์]] • [[คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|เกษตรศาสตร์]] • [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|วิศวกรรมศาสตร์]] • [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|ศึกษาศาสตร์]] • [[คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|พยาบาลศาสตร์]] • [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|แพทยศาสตร์]] • [[คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]] • [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|เทคนิคการแพทย์]] • [[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|สาธารณสุขศาสตร์]] • [[คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|ทันตแพทยศาสตร์]] • [[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|เภสัชศาสตร์]] • [[คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น|เทคโนโลยี]] • [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|สัตวแพทยศาสตร์]] • [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|สถาปัตยกรรมศาสตร์]] • [[คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น|บริหารธุรกิจและการบัญชี]] • [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|ศิลปกรรมศาสตร์]] • [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|นิติศาสตร์]] • [[ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|เศรษฐศาสตร์]]
| group2 =[[มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย|วิทยาเขตหนองคาย]]
| list2 = [[คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์]] • [[คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|สังคมศาสตร์บูรณาการ]] • [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|ศิลปศาสตร์]] • [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|บริหารธุรกิจ]]• [[คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย|คณะพยาบาลศาสตร์]]
| group3= [[วิทยาลัย]]
| list3= [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น|บัณฑิตวิทยาลัย]] • [[วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ]] • [[วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น|วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น]] • [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|วิทยาลัยนานาชาติ]]
2,374

การแก้ไข