ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| website =
}}
ในประเทศไทย '''สมเด็จพระ[[สังฆราช]] สกลมหาสังฆปริณายก''' คือประมุขแห่งคณะสงฆ์ใน[[พระพุทธศาสนาทุกนิกาย [[เถรวาท]] [[มหายาน]] และพุทธศาสนิกชน ซึ่งตามกฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก<ref>''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554'', หน้า 1,167</ref>ที่มาและอำนาจหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราชเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505<ref>[http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538973928&Ntype=19 พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕]</ref> หมายถึงการปกครอง[[คณะสงฆ์]]ใน[[พระพุทธศาสนา]]ทุกนิกาย [[เถรวาท]] [[มหายาน]] และการคุ้มครองธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปใน[[ประเทศไทย]]
ที่มาและอำนาจหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราชเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505<ref>[http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538973928&Ntype=19 พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕]</ref>
 
== พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลไทย ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์