ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนสาธิตในประเทศไทย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร]]
# [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
#[[โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
# [[โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล|โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล]]
# [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์]]
# [[โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก]]
# [[โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลำปาง]]
# [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
# [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] [http://satit.tu.ac.th] (สังกัด [https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] เริ่มเปิดทำการสอน ปีการศึกษา 2560)
 
# [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] [http://satit.tu.ac.th] (สังกัด [https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] เริ่มเปิดทำการสอน ปีการศึกษา 2560)
 
== กลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ==
ปัจจุบัน กลุ่มโรงเรียนสาธิตที่สังกัด[[มหาวิทยาลัยราชภัฏ]]ทั่วประเทศ มี 30 แห่ง ได้แก่
ผู้ใช้นิรนาม