ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟังก์ชันเป็นคาบ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จากนิยามข้างต้น หากค่า ''P'' เท่ากับ 1 จะได้
::<math>f(x) = f(x+1) = f(x+2) = ...</math>
และเนื่องจากคาบของฟังก์ชันไม่จำเป็นต้องเป็นค่าที่น้อยที่สุด ดังนั้นตามตัวอย่างที่กล่าวมา ค่า ''P'' สามารถเท่ากับ 2 ก็ได้
 
อีกตัวอย่างหนึ่งสามารถสังเกตได้จากฟังก์ชัน ''f'' ที่ให้ผลลัพธ์เป็น "เศษหลังจุดทศนิยม" ของตัวแปรต้น
130,289

การแก้ไข

รายการเลือกการนำทาง