ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| วันที่ก่อตั้ง = 8 มิถุนายน 2543
| คณบดี = ผศ.ศิริวัฒน์ พูนวศิน
| สีประจำคณะ = {{color box|darkred}} [[สีแดง|สีเลือดหมู]]
| สัญลักษณ์คณะ =
| วารสารคณะ =
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ เป็นปีที่ 50 กอปรกับเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ( 2535-3539 ) และฉบับที่ 8 ( 2540-2544 ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน ภายในจังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการจัดตั้ง “ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ” ขึ้นเป็นวิทยาเขตสารสนเทศ <ref>http://fscieng.csc.ku.ac.th/~fse/index.php?option=com_content&task=section&id=15&Itemid=82</ref>
 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับการจัดตั้งให้เป็นคณะอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะ สำนัก และสำนักงานวิทยาเขต ที่จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 (รุ่น KU60) และได้เริ่มดำเนินการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 1) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ 3) สาขาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2543 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้นำเอาหลักสูตรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มาใช้ทำการเรียนการสอนต่อมาคณะ ได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตขึ้นใหม่เพื่อทดแทนหลักสูตรเดิม ประกอบด้วย 1) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 2) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ 3) สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2546 การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็น 1 ใน 3 คณะที่ได้จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน2543 <ref>ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะ สำนัก และ สำนักงานวิทยาเขต ที่จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2543</ref>
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตเพื่อจัดการเรียนการสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตั้งอยู่ที่สนามบินเก่า บ้านเชียงเครือ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 19 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 22 (สกลนคร-นครพนม) บนเนื้อที่วิทยาเขต 4,000 ไร่ หนองหารน้อย 700 ไร่ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาคของ ประเทศไทย และพัฒนาให้จังหวัดสกลนครเป็นศูนย์กลางด้าน การศึกษาของภูมิภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน โดยจัดให้มีคณะวิชาจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการเกษตร และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อีกทั้งให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าวิจัย การรวบรวมข้อมูลในการบริการวิชาการด้านเกษตร ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอีสานตอนบน เพื่อพัฒนาให้ภูมิภาคแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเกษตรครบวงจรที่ก้าวหน้า อุตสาหกรรมเกษตร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอินโดจีน
 
ในปีการศึกษา 2547 คณะได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มอีก 1 หลักสูตร โดยได้ทำการขอใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และในปีการศึกษา 2553 ก็ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ตามลำดับ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รับนิสิตและเปิดเรียน ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นครั้งแรก ในภาคต้น ของปีการศึกษา 2543-44 (KU60)
 
การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็น 1 ใน 3 คณะที่ได้จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน2543 <ref>ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะ สำนัก และ สำนักงานวิทยาเขต ที่จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2543</ref>
 
== โครงการจัดตั้ง ==
 
== หลักสูตร ==
หลักสูตรที่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดการสอนมีหลักสูตรดังนี้<ref>http://fscieng.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=158</ref>
{| class="wikitable" width="100%" href="หมวดหมู่:คณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทย"
 
! style="background: darkred; color: White; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Yellow; color: Black; &quot;}" |ปริญญาตรี
=== เปิดการสอน ปี 2543 - 2545 ===
! style="background: darkred; color: White; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Yellow; color: Black; &quot;}" |ปริญญาโท
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
! style="background: darkred; color: White; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Yellow; color: Black; &quot;}" |ปริญญาเอก
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
|-
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
| valign="top" |'''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)'''
 
* วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เปิดการสอน พ.ศ. 2552)
=== เปิดการสอน ปี 2546 - ปัจจุบัน ===
* สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
* วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เปิดการสอน พ.ศ. 2553<ref> http://fscieng.csc.ku.ac.th/~sc/appchem/curriculum/appchem.pdf</ref>
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา[[วิศวกรรมไฟฟ้า]]
* วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เปิดการสอน พ.ศ. 2554)
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
* สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุสาหการ (เปิดการสอน พ.ศ. 2558)
* '''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เปิดการสอน พวศ.ศ. 2558)'''
* วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เปิดวิศวกรรมเครื่องกลและการสอน พ.ศ. 2547)ผลิต
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา[[วิศวกรรมไฟฟ้า]]
* วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เปิดการสอน พ.ศ. 2553<ref> http://fscieng.csc.ku.ac.th/~sc/appchem/curriculum/appchem.pdf</ref>
* สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)
* วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เปิดการสอน พ.ศ. 2554)
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
* วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (เปิดการสอน พ.ศ. 2559)
* วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)
 
* สาขาวิชาวิศวกรรมอุสาหการ
=== สำหรับนิสิตภาคพิเศษ ===
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
| valign="top" |'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม)'''
* วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
* วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เปิดการสอน พ.ศ. 2552)
| valign="top" | -
|}
 
== อ้างอิง ==
1,663

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์