ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระโคตมพุทธเจ้า"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำผิด อาฬาม เป็น อาฬาร, มัฌิมา เป็น มัชฌิมา, ทูลของ เป็น ทูลขอ, วรรค ปัจจยาการ
(คำผิด วรรค ราชวงศ์, อุกฤต เป็น อุกฤษฏ์, บัง เป็น บังคม, พิจรณา เป็น พิจารณา)
(คำผิด อาฬาม เป็น อาฬาร, มัฌิมา เป็น มัชฌิมา, ทูลของ เป็น ทูลขอ, วรรค ปัจจยาการ)
=== แสดงปฐมเทศนา ===
[[ไฟล์:Paintings of Life of Gautama Buddha - Asalha Puja.jpg|thumb|right|ปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน]]
พระพุทธองค์ทรงระลึกถึงอาฬามฬารดาบสและอุทกดาบส แต่ทิพยจักษุญาณได้บอกว่า ทั้งสองสิ้นชีพไปแล้ว จึงทรงระลึกถึง[[ปัญจวัคคีย์]] ทรงทราบว่า ปัญจวัคคีย์อยู่ที่ป่า[[อิสิปตนมฤคทายวัน]] จึงได้เสด็จไปแสดงปฐมเทศนา คือ[[ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร]] โปรด ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือ[[วันอาสาฬหบูชา]]นั่นเอง ซึ่งกล่าวถึงสุด 2 อย่าง อันบรรพชิต ไม่ควรปฏิบัติ คือการลุ่มหลงมัวเมาในกาม 1 การทรมาณตนให้ลำบากเปล่า 1 [[มัฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทา]] ทางสายกลางที่ควรดำเนิน คือ[[อริยสัจ 4]] และ[[มรรคมีองค์แปด]]
 
ในที่สุด ท่านโกณฑัญญะ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน พระพุทธองค์จึงทรงเปล่งวาจาว่า {{คำพูด|'''บาลี''' : อัญญาสิ วต โภ โกณฑัญโญ<br />'''ไทย''' : โกณฑัญญะ เธอได้รู้แล้ว เธอได้เข้าใจแล้ว|พระพุทธเจ้า}} ท่านโกณฑัญญะ จึงได้สมญาว่า '''[[พระอัญญาโกณฑัญญเถระ]]''' และได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา เป็นเหตุให้[[พระรัตนตรัย]] คือ [[พระพุทธ]] [[พระธรรม]] และ[[พระสงฆ์]]ครบองค์ 3 เป็นครั้งแรกในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
 
=== แต่งตั้งพระอัครสาวกทั้งสอง ===
พระอัครสาวกที่สำคัญของพระพุทธเจ้าคือ '''[[พระสารีบุตร]]''' และ '''[[พระมหาโมคคัลลานะ]]''' ครั้งนั้นคืออุปติสสะและโกลิตะ ในขณะนั้นพระพุทธองค์กำลังประทับท่ามกลางพุทธบริษัทจำนวนมาก เมื่อเห็นมาณพทั้งสองกำลังเดินมา จึงตรัสบอกภิกษุสงฆ์ว่า '''ภิกษุทั้งหลาย มาณพทั้งสองคนนั้นจะเป็นอัครสาวกของเราตถาคต''' มาณพทั้งสองได้ทูลของขออุปสมบทต่อพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงประทาน[[เอหิภิกขุอุปสัมปทา]]ให้ ทั้ง 2 ได้ปฏิบัติธรรมอย่างพากเพียรจนพระมหาโมคคัลลานะอุปสมบทได้ 7 วัน ก็สำเร็จเป็น[[พระอรหันต์]] ส่วนพระสารีบุตรอุปสมบทได้กึ่งเดือน จึงสำเร็จพระอรหันต์ พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายการที่พระสารีบุตรได้บรรลุพระอรหันต์ช้ากว่าพระมหาโมคคัลลานะว่าเป็นเพราะพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามาก ต้องใช้บริกรรมใหญ่ เปรียบด้วยการเสด็จไปของพระราชาต้องตระเตรียมราชพาหนะและราชบริวาร จึงจำเป็นต้องใช้เวลามากกว่าการไปของคนสามัญ
 
ในวันที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนมาฆะ ([[วันมาฆบูชา]]) ในตอนบ่ายพระพุทธเจ้าทรงประกาศแต่งตั้งพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเลิศกว่าผู้อื่นในทางปัญญา พระมหาโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเลิศกว่าภิกษุรูปอื่นในฐานะมีฤทธิ์ล้ำเลิศ เมื่อล่วงค่ำพระสงฆ์ 1,250 รูปจึงมาถึงวัดพระเวฬุวัน พระพุทธเจ้าจึงทรงประทาน[[โอวาทปาติโมกข์]]แก่ทั้งหมด รวมทั้งอัครสาวกทั้ง 2
พระพุทธเจ้าทรงเทศนา สั่งสอนพุทธบริษัทเรียกว่า พระธรรมวินัย พระธรรม คือคำสอนในสิ่งที่เป็นจริงของชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่จุดหมายสูงสุด คือ [[นิพพาน]]
 
[[พระธรรม]]นั้นแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ คำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับ ชีวิตประจำวันของ ผู้คนทั่วไป เรียกว่า[[พระสูตร]] และคำสอนที่เป็น หัวข้อธรรมล้วน ๆ เช่น ขันธ์ 5 ปัจจยา การปัจจยาการ 12 เป็นต้นเรียกว่าพระอภิธรรม ส่วนวินัยสำหรับพระ [[ภิกษุ]]และ[[ภิกษุณี]] ได้แก่กฎระเบียบข้อปฏิบัติ หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 3 เดือน พุทธบริษัทได้ ร่วมกันรวบรวม [[พระสูตร]] [[พระอภิธรรม]] และ[[พระวินัย]] จัดเข้าเป็นหมวดหมู่ได้ 84,000 หมวด รวมเรียกว่า [[พระไตรปิฎก]]
 
{{wide image |Paintings of Life of Gautama Buddha in Wat Mon Mai.jpg|2500px|แผงภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนตรัสรู้}}

รายการนำทางไซต์