ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || [[พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร)]]
|-
| [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || [[พระธรรมสุธีปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต)]]
|-
| [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || [[พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต)]]
| [[วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร]] || พระนครศรีอยุธยา|| ภาค 2 || มหานิกาย || [[พระสุวรรณวิมลศีล (ละเอียด ฐิตปุญฺโญ)]]
|-
| [[วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร]] || พระนครศรีอยุธยา || ภาค 2 || ธรรมยุต || [[พระราชวินัยสุนทรเทพญาณไตรโลกาจารย์ (สำเภา ติสาโร)]]
|-
| [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร]] || สุโขทัย || ภาค 5 || มหานิกาย || [[พระสุนทรธรรมาภรณ์ (บำเหน็จ เตชปญฺโญ)]]
3,229

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์