ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขุนศึก (บันเทิงคดี)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เวิ่นเว้อ ชื่ิอเดียวที่คนทั่วไปเข้าใจก็พอ
(เวิ่นเว้อ ชื่ิอเดียวที่คนทั่วไปเข้าใจก็พอ)
| ผู้กำกับ || [[ทัต เอกทัต]] || [[สักกะ จารุจินดา]] || [[สมจินต์ ธรรมทัต]] || [[สักกะ จารุจินดา]] || [[สะอาด เปี่ยมพงษ์ศานต์]] || [[ธนิตย์ จิตนุกูล]] || อดุลย์ บุญบุตร
|-
| หมื่นศึกอาสา/ขุนศึกอาสา/หลวงโจมจาตุรงค์(ถูกปลดออกจากราชการ)/ขุนแสนศึกพ่าย/จมื่นแสนศึกสะท้าน/พระยารามจัตตุรงค์ (เสมา) || [[กำธร สุวรรณปิยะศิริ]] || [[สมบัติ เมทะนี]] || [[พิศาล อัครเศรณี]] || [[โกวิท วัฒนกุล]] || [[ธนายง ว่องตระกูล]] || [[วรวิทย์ แก้วเพชร]] || [[อธิชาติ ชุมนานนท์]]
|-
| แม่หญิงเรไร || [[อารีย์ นักดนตรี]] || [[นัยนา ชีวานันท์]] || ผุสดี พลางกูล || [[นิภาพร นงนุช]] || [[วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ]] || [[สาวิณี ภู่การุณ]] || [[เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์]]
|-
| หมื่นชาญณรงค์/ขุนณรงค์วิชิต(หมู่ขัน) || [[สมจินต์ ธรรมทัต]] || [[มานพ อัศวเทพ]] || [[วุฒิ คงคาเขต]] || [[สุเชาว์ พงษ์วิไล]] || [[พลรัตน์ รอดรักษา]] || [[ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง]] || [[วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์]]
|-
| ดวงแข || นวละออ ทองเนื้อดี || [[ดวงใจ หทัยกาญจน์]] || สุกัญญา นาคสนธิ || หรรษา จริยาพร<br>พิมพ์ใจ พรหมมาลี || [[ปวีณา ชารีฟสกุล]] || [[ธิดารัตน์ จันทร์ดารา]] || [[พรชิตา ณ สงขลา]]
| จำเรียง || || [[ธัญญรัตน์ โลหะนันท์]] || ดิถีทิพ เกสะวัฒนะ || || [[วาสนา พลเยี่ยม]] || [[พิมทอง กลิ่มสมิทธิ์]] || [[ภัทรินทร์ เจียรสุข]]
|-
| ขุนรามเดชะ/หลวงรามเดชะ/พระรามเดชะ/พระยาศรีพิชัยสงคราม(ขุนราม) || [[ทัต เอกทัต]] || [[สะอาด เปี่ยมพงษ์ศานต์]] || ตรัยเทพ เทวะผลิน || || [[สมบัติ เมทะนี]] || [[สะอาด เปี่ยมพงษ์ศานต์]] || [[นิรุตติ์ ศิริจรรยา]]
|-
| หลวงวิสุทธิ์โยธามาศ(สมบุญ) || [[ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา]] || [[สายัณห์ จันทรวิบูลย์]] || ชูศักดิ์ สุธีรธรรม || || [[วีระชัย หัตถโกวิท]] || [[แผลงฤทธิ์ แสงชา]] || [[เกียรติกมล ล่าทา]]
|-
| หลวงราชโยธาเทพ(หมู่สิน) || [[จำรูญ หนวดจิ๋ม]] || [[จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ]] || [[รอง เค้ามูลคดี]] || || || ภุมรินทร์ จันทร์จิต || [[โกสินทร์ ราชกรม]]
|-
| เอื้อยแตง || || [[ดวงดาว จารุจินดา]] || || ||[[สุธิตา เกตานนท์]]|| || [[มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล]]
|-
| พันอินทราช/หลวงพิมานมงคล(พันอิน) || || || || || || || [[สรพงศ์ ชาตรี]]
|-
| หมื่นทรงเดชะ/ขุนวิเศษสรไกร(พุฒ) || || || || || || || [[วรรธนะ กัมทรทิพย์]]
|-
| ศรีเมือง || || || || || || || [[อรุณณภา พาณิชจรูญ]]
| อาจารย์บ่าย || || || || || || || [[พงศภัค อุบล]]
|-
| ขุนจำนงรักษา || || || || || || || [[อติเทพ ชดช้อย]]
|-
| พระเจ้าแปร || || || || || || || [[โชคชัย บุญวรเมธี]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์