ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
=== เปิดการสอน ปี 2546 - ปัจจุบัน ===
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์อุสาหการ (เปิดการสอน พ.ศ. 2558)
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เปิดการสอน พ.ศ. 2558)
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
* วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เปิดการสอน พ.ศ. 2547)
* วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เปิดการสอน พ.ศ. 2553<ref> http://fscieng.csc.ku.ac.th/~sc/appchem/curriculum/appchem.pdf</ref>
* วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เปิดการสอน พ.ศ. 2554)
* วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (เปิดการสอน พ.ศ. 2559)
 
=== สำหรับนิสิตภาคพิเศษ ===
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์