ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอู่ทอง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ประวัติ ==
<span class="style28">โรงเรียนอู่ทอง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภออู่ทอง ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 9 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตสุพรรณบุรีทราวดี ปัจจุบันมีเนื้อที่ 45 ไร่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ</span> <span class="style28">โรงเรียนอู่ทองได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2497 โดยก่อสร้างในที่ดิน 5 ไร่เศษ ของกรมศิลปากร บริเวณคูเมืองเก่าด้านเหนือของสถานีตำรวจอำเภออู่ทอง ริมถนนมาลัยแมน (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานที่ดินและองค์การโทรศัพท์อู่ทอง)<br>
''' ''' ปีการศึกษา 2479 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นเดียว มีนักเรียน 45 คน นายพิณ โสขุมา เป็นครูใหญ่คนแรก<br>
ปีการศึกษา 2503 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 8 ห้องเรียน นายพิณ โสขุมา ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ภาค 5 จังหวัดราชบุรี และนายเสถียร ศรีพุฒตาล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน<br>
ปีการศึกษา 2511 อธิบดีกรมสามัญศึกษา นายก่อ สวัสดิพาณิช ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อเตรียมสร้างโรงเรียนอู่ทองแห่งใหม่ ซึ่ง นายไพฑูรย์ สุนทรวิภาต นายอำเภออู่ทองได้เสนอที่ดินแปลงใหม่ เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ประมาณ 1 กิโลเมตร และได้เริ่มสร้างอาคารเรียนเมื่อ 5 ตุลาคม 2512 แล้วเสร็จ 18 พฤษภาคม 2513<br>
ปีการศึกษา 2513 เปิด 10 ห้องเรียน มีนักเรียน 398 คน ครู 15 คน ภารโรง 2 คน โรงเรียนอู่ทอง มีการพัฒนาและมีความก้างหน้ามาอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น บุคลากรเพิ่มขึ้น และได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างจากกรมสามัญศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันโรงเรียนอู่ทองมีนักเรียน 2,850 คนข้าราชการครู 97 คน ครูพนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 10 คน ครูสนับสนุนการสอน 8 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน และลูกจ้างชั่วคราว 4 คน</span>
 
== ข้อมูลพี้นฐานโรงเรียน ==
447

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์