ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันออกพรรษา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
การออกพรรษานั้น ถือเป็นข้อปฏิบัติตาม[[พระวินัย]]สำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ เรียกว่า "[[ปวารณา]]"<ref>พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑ "วิธีปวารณา". พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ. [ออนไลน์]. เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จาก http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=4&A=6371&Z=6395&pagebreak=0. เข้าถึงเมื่อ 3-10-52</ref> จัดเป็นญัตติกรรมวาจา[[(สังฆกรรม)]]ประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดโดย[[พระวินัยบัญญัติ]]ให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาสสามารถว่ากล่าวตักเตือนและชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค ด้วยจิตที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน เพื่อให้พระสงฆ์ที่ถูกตักเตือนมีโอกาสรับรู้ข้อบกพร่องของตนและนำข้อบกพร่องไปแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้น
 
เมื่อถึงวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่ตนเองที่ตั้งใจปฏิบัติตนเป็นอุบาสก-อุบาสิกกา ส่วนพระสงฆ์จำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบ[[ไตรมาสพรรษากาล]] (3 เดือน) และวันถัดไปเป็นวันออกพรรษา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยนิยมไปทำบุญตักบาตร เรียกว่าบุญเทศกาล[[บาตรเทโว]] (บาด-เท-โว) (rthl: eng-lang) [[Bath-te-vo]] หรือ [[บาตรเทโวโรหณะ]] (บาด-ตระ-ระ-เท-โว-โร-หะ-นะ) (rthl: eng-lang) [[Bath-tra-ra-te-vo-ro-ha-na]] เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่า "ในวันถัดจากวันครบไตรมาสพรรษา[[ในวันที่ 1 เป็นวันออกพรรษา]] อีก 275 วันที่พระสงฆ์ธุดงค์ไม่ต้องจำพรรษา (ไม่จำเป็นต้องอยู่วัด 275 วัน) หลังจากวันครบไตรมาสพรรษา" [[พระพุทธเจ้า]]เสด็จกลับจากเทวโลกา ลงมายังโลกา หลังจากการโปรดพระพุทธมารดา[[พระนางสิริมหามายา]]บน[[สวรรค์ดาวดึงส์]] (rthl: eng-lang) [[Sa-wan-daw-wa-dung]] (สวรรค์ชั้น 3) ใน[[พระพรรษาที่ 7]] เสด็จลงมายัง[[เมืองสังกัสสนคร]]<ref>พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส "สาริปุตตสุตตนิทเทสที่ ๑๖". พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ. [ออนไลน์]. เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จาก http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=29&A=10137. เข้าถึงเมื่อ 3-10-52</ref>พร้อมกับ[[ทรงแสดงไตรโลกวิวรณปาฏิหาริย์]] (rthl: eng-lang) [[Tri-lo-ka-view-won-ra-na-pa-ti-harn]] [["(Tri worlds view miracle showing Edgard, Midgard and Earth)"]] ("[[ทรงปาฏิหารย์เปิดไตรโลกาทั้งสาม เอสการ์สเอดการ์ด, มิดท์การ์สมิดท์การ์ด, เอริ์ทเอิร์ท]]")<ref>[[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]]. (2548). "พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด". กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์.</ref>
 
นอกจากนี้ ช่วงเวลาออกพรรษาตั้งแต่([[วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึง [[วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันลอยกระทง]]) เป็นเวลา[[กฐิน]]กาลตาม[[พระวินัยปิฎกเถรวาท]] เป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องใน[[กฐิน|งานกฐินประจำปี]]ในวัดต่าง ๆ ด้วย โดยถือว่าเป็นงานบำเพ็ญกุศลที่ได้บุญกุศลมากงานหนึ่ง
328

การแก้ไข