ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

rvv ยังไม่มีข้อสรุปเลยครับ
(ย้อนการแก้ไขที่ 6572118 สร้างโดย Sry85 (พูดคุย))
(rvv ยังไม่มีข้อสรุปเลยครับ)
 
เว็บไซต์ส่วนตัว สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ผลงานตีพิมพ์หรือผลงานอื่น ๆ ของบุคคลนั้นเอง อาจใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ยืนยันข้อมูลที่เขียนได้ เพราะบางกรณีข้อมูลที่ให้โดยเจ้าตัวมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคนอื่นบอกกล่าว (เช่นข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติส่วนตัว รสนิยมทางเพศ คำพูด หรือทัศนคติส่วนบุคคล) แต่จะไม่พิจารณาเป็นปัจจัยสำหรับพิจารณาความโดดเด่น ดังที่ได้กล่าวแล้ว
 
=== ข้าราชการ ===
* ข้าราชการที่ได้รับตําแหน่งระดับสูงในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น ปลัดกระทรวง, ประธานศาลฎีกา หรือตั้งแต่ตําแหน่งอธิบดีกรม และเลขาธิการหน่วยงานราชการระดับกรมขึ้นไป
* ข้าราชการที่อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะ และเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง เช่น เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในเรื่องการซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน หรือมีการทําคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินในเรื่องต่างๆ
 
=== นักการเมือง ===