ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะพานกรุงเทพ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''จำนวนช่วงสะพานกลางน้ำ :''' 5 ช่วง ( 64.00+64.00+60.00+64.00+64.00)
* '''ความยาวของสะพาน :''' 350.80 เมตร
* '''ความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง :''' 7.50 เมตร
* '''เชิงลาดสะพาน ฝั่งพระนคร :''' 129.70 เมตร
* '''เชิงลาดสะพาน ฝั่งธนบุรี :''' 180.55 เมตร
ผู้ใช้นิรนาม