ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐปีนัง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''ปูเลาปีนัง''' ({{lang-ms|Pulau Pinang}}) เป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐ[[ประเทศมาเลเซีย|มาเลเซีย]] เดิมชาวมาเลย์รุ่นแรกเรียกว่า '''ปูเลาวาซาตู''' หรือเกาะเดี่ยว ต่อมาพบในแผนที่เดินเรือ เรียกว่า '''ปูเลาปีนัง''' หรือเกาะหมาก ต่อมา[[อังกฤษ]]เรียกว่า '''เกาะพรินซ์ออฟเวลส์''' ในอดีตเคยเป็นตกเกาะปี นังเป็นเมืองขึ้นส่วนหนึ่งของประเทศสยามแต่ได้ยกให้กับประเทศอังกฤษเมื่อรัชกาลที่รัฐเกดะห์ต่อมาในปี 1ค.ศ.1700 เมื่อวันที่อังกฤษซึ่งแสวงหาท่าเรือสินค้าสำหรับใช้เป็นทักจอดรับเสบียงในการค้าขายระหว่างอินเดียกและจีนได้ส่ง 11Captain สิงหาคม พ.ศ.Francis 2329Light เวลาต่อมาเลเซียได้รับเอกราชมาขอเช่าเกาะปีนังจากสลุ จึงเปลี่ยนเป็นปูเลาปีนังอีกครั้งต่านแห่งรัฐเคดะห์โดยแลกกับ
การทีอังกฤษจะให้ความช่วยเหลือด้านการทหารแก่รัฐเกดะห์ในกรณีที่ถูกคุกคามจากต่างชาติ อย่างไรก็ดี เมื่อไทยโดยเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเข้ามาตีดินแดนทางใต้ ทางรัฐเคดะห์ ก็ได้รวม เปอร์ลิส เคดะห์ กลันตัน ตรังกานู และปี นัง เข้าเป็นประเทศราชของไทย
โดยไทยได้เรียกเคดะห์และปี นังว่าเมืองไทรบุรี โดยอังกฤษก็ไม่ได้ขัดขวางไทย และไม่ได้ช่วยคุ้มครองเคดะห์ เพราะอังกฤษก็ต้องการท่จีะครอบครองเกาะมะละกาอยู่แล้ว ต่อมาปีค.ศ.1909 ไทยได้ท าสนธิสัญญากับอังกฤษให้ไทยยินยอมยกเมืองปี นังและเมืองขึ้นอื่นๆบนเกาะมะละกาให้กับอังกฤษ
และใช้ปี นังเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าระหว่างอนิเดียกบัจีน อย่างไรกด็ีส่งิท่ยีังหลงเหลืออยู่คือ มีชาวมาเลย์ เชื้อสายไทย ซึ่งมีบรรพบุรุษเป็นคนไทยในอดีตอาศัยอยู่ในรัฐต่างๆ
ในแถบตอนเหนือของมาเลเซีย ท่เีรียกตัวเองว่า “ชาวสยาม” (Siamese) โดยมีจำนวนมากกว่า60,000 คน และยังคงรู้สึกว่าเป็นคนไทยพูดและใช้ภาษาไทย นับถือศาสนาพุทธ และยังคง
รักษาธรรมเนียมประเพณีไทยไว้ได้อย่างดี ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี2 ปีนังได้ตกอยู่ใต้ความคุ้มครองของญ่ีปุ่นเป็นเวลากว่า 3 ปีและเม่ือญ่ีปุ่นแพ้สงคราม มาเลเซียกก็ลับไปเป็น
อาณานิคมของอังกฤษ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1957 อังกฤษจึงได้ให้เอกราชโดยสมบูรณ์แก่มะละกาหรือประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน
 
== ภูมิศาสตร์ ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์