ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิจจสมุปบาท"

 
 
== ปฏิจจสมุปบาท::หลักสภาวะของชีวิต::ปฏิจจสมุปบาท ในกับภาษาไทยปัจจุบัน ==
'''ปฏิจจสมุปบาท''' หรือที่เรียกว่า '''หลักสภาวะของชีวิต''' เนื้อหากล่าวถึงการเกิดเป็นร่างกายตัวตนจิตใจของสิ่งมีชีวิต เมื่อสิ่งมีชีวิตทราบและเข้าใจถึงหลักการนี้ นำไปเจริญวิปัสนาหรือสมถะ ทำสมาธิ น้อมนำไปสังเกตุสภาวะในตนเอง ย่อมสามารถนำสัตว์นั้นเข้าสู่ปัญญาเพื่อหลุดพ้นได้เอง
 
•เพราะความไม่แจ้งการเป็นกาย การเป็นใจดับ การปรุงแต่งเกิดขึ้นของความคิด ความรู้สึกจึงดับ