ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิจจสมุปบาท"

นำคำอ่านๆง่ายๆให้หนุ่มสาวผู้สนใจ เข้าใจ
(ทำคำอธิบายให้หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายๆ)
(นำคำอ่านๆง่ายๆให้หนุ่มสาวผู้สนใจ เข้าใจ)
* [[ความโศก]] [[ความคร่ำครวญ]] [[ทุกข์]] [[โทมนัส]] และ[[ความคับแค้นใจ]] ก็มีพร้อม ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมี
 
ปฏิจสมุปบาท ในภาษาไทยปัจจุบันนั้นแปลว่า หลักสภาวะของชีวิต โดยสรุปเป็นภาษาไทยง่ายๆกล่าวถึงการลำดับสภาวะชีวิตมนุษย์ว่าเกิดขึ้นมาเป็นร่างกายตัวตนจิตใจได้อย่างไร และจะหลุดพ้นไปได้อย่างไร บุคคลผู้รู้หลักสภาวะของชีวิต หรือ ปฏิจสมุปบาท เมื่อภาวะมาถึงนำไปปฏิบัติวิปัสนาหรือสมถกรรมฐาน หมั่นสวดท่องให้ขึ้นใจย่อมพาตนเป็นเครื่องเสริมปัญญานำไปสู่ทางหลุดพ้นเป็นที่สุด เนื้อหากล่าวว่า ดังนี้ :
* •เพราะ[[ความไม่แจ้งการเป็นกาย การเป็นใจ]]ดับ [[การปรุงแต่งเกิดขึ้นของความคิด ความรู้สึก]]จึงดับ
* •เพราะ[[การปรุงแต่งเกิดขึ้นของความคิด ความรู้สึก]]ดับ [[สัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆ]]จึงดับ
เมื่อนั้น ผู้แสวงหาทางหลุดพ้น ย่อมกำจัดมารและเสนาเสียได้
ดุจพระอาทิตย์อุทัยขึ้นสาดส่องท้องฟ้าให้สว่างไสวฉะนั้นแล
โพธิกถา จบ. ที่มา พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค ผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง พระองค์นั้น. มหาขันธกะ โพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ แปลง่ายๆว่า .
 
การเทศนาปฏิจจสมุปบาท ดังแสดงไปแล้วข้างต้น เรียกว่า อนุโลมเทศนา