ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัครมุขนายก"

ในปี ค.ศ. 1965 [[สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6]] ได้ยกสถานะมิสซังคาทอลิกทั้ง 6 แห่งในประเทศไทยขึ้นเป็น[[มุขมณฑล]] โดย[[เขตมิสซังกรุงเทพฯ]] และ[[เขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง]]ได้เป็นอัครมุขมณฑล และให้ประมุขของทั้งสองมิสซังมีสมณศักดิ์เป็นอัครมุขนายก โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ [[ยวง นิตโย]] ประมุขมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ และพระคุณเจ้ามีคาแอล [[เกี้ยน เสมอพิทักษ์]] ประมุขมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง เป็น[[บาทหลวง]]ไทยสององค์แรกที่ได้รับ[[การแต่งตั้ง]]เป็นอัครมุขนายก<ref>Luc Colla, เรือง อาภรณ์รัตน์ และอากาทา จิตอุทัศน์ ผู้แปล, พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรของพระองค์, 2535, หน้า 51</ref>
 
ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีอัคร[[มุขนายกมหานคร]] 2 องค์ คือ
ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีอัคร[[มุขนายกมหานคร]] 2 องค์ คือ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ [[เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช]] อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ และพระคุณเจ้าหลุยส์ [[จำเนียร สันติสุขนิรันดร์]] ประมุขมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง และมีอัครมุขนายกกิตติคุณ 2 องค์ คือ [[พระคาร์ดินัล]]ไมเกิ้ล [[มีชัย กิจบุญชู]] อัครมุขนายกกิตติคุณมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ และอาร์ชบิชอปพอล [[ชัง อิน-นัม]] เอกอัครสมณทูตสันตะสำนักประจำประเทศไทย กัมพูชา พม่า และลาว
# พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ [[เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช]] อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
# พระคุณเจ้าหลุยส์ [[จำเนียร สันติสุขนิรันดร์]] อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง
และมีอัครมุขนายกเกียรตินาม 2 องค์ คือ
# [[พระคาร์ดินัล]]ไมเกิ้ล [[มีชัย กิจบุญชู]] อัครมุขนายกกิตติคุณมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
# อาร์ชบิชอปพอล [[ชัง อิน-นัม]] เอกอัครสมณทูตสันตะสำนักประจำประเทศไทยและกัมพูชา และผู้แทนของสันตะสำนัก (Apostolic Delegate) ประจำประเทศพม่าและลาว
 
== อ้างอิง ==