ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ต้นไม้ (โครงสร้างข้อมูล)"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
== ความเร็วที่ใช้ในการทำงาน ==
ต้นไม้เน้นการทำงานอย่างรวดเร็วโดยการตัดทอนกิ่งที่ไม่สนใจ เช่นต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาคที่สามารถไล่ไปตามกิ่งของต้นไม้ ทำให้อย่างมากที่สุด การค้นหาก็จะผ่านจำนวนข้อมูลเท่ากับความสูงของต้นไม้ ซึ่งความสูงของต้นไม้ที่น้อยที่สุดเป็น [[สัญกรณ์โอใหญ่|O (log n)]] จึงทำให้บริการที่เร็วที่สุดเป็น [[สัญกรณ์โอใหญ่|O (log n)]] อย่างไรก็ตาม หากจัดการไม่เหมาะสม ความสูงของต้นไม้อาจยืดเป็น [[สัญกรณ์โอใหญ่|O (n)]]ได้ส่งผลให้บริการช้า จึงต้องมีการจำกัดความสูงและคงสมดุลของต้นไม้ให้เหมาะสม
อิอิ
 
== การแวะผ่านต้นไม้ ==
การแวะผ่านต้นไม้ (tree traversal) หมายถึงการทำงานผ่านต้นไม้ใดๆ เช่นการไล่พิมพ์สมาชิก การสร้างแถวลำดับเก็บทุกสมาชิกของต้นไม้ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องผ่านสมาชิกทุกๆตัวในต้นไม้ ซึ่งการเรียงลำดับการแวะผ่านต้นไม้จำเป็นต้องใช้[[ความสัมพันธ์เวียนเกิด]] การแวะผ่านต้นไม้มีสามแบบดังต่อไปนี้
ผู้ใช้นิรนาม