ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]] (มีผลวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/78.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘]</ref>
# [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] (มีผลวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/49.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา<!-- ต้องนับวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันแรก และวันที่ครบกำหนด ตาม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/answer.jsp?id=1451--> </ref>
# [[มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์]] (มีผล 9 กันยายน 2558) <ref> ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 เล่ม 132 ตอน 86 ก หน้า 45 8 กันยายน พ.ศ. 2558 </ref>
 
== สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในขั้นตอนการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ==
45

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์