ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]] ได้ลงมติในวาระ 3 เห็นชอบให้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ... ประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนน 173-1 เสียง
 
ในวันที่ 8 กันยายน 2558 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พรบ.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พศ.2558 แล้ว มีผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ สิ้นสุดลง ณ วันถัดไปในประกาศราชกิจจานุเบกษา
 
== คณะ ==
45

การแก้ไข