ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครอุบลราชธานี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี คือ
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต]] ศูนย์อุบลราชธานี
* มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น
* [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย]] วิทยาเขตอุบลราชธานี
37,737

การแก้ไข