ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ)"

(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2 |ชื่อหน่วยงาน = สถาบันส่งเสริมก...)
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547 เห็นชอบในหลักการและแนวทางจัดโครงสร้างองค์กรรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) โดยเริ่มทดลองปฏิบัติในสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
จนกระทั่งมีประกาศ ก.พ.ร. ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 ให้เปลี่ยนแปลงสภาพของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็น[[หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (ประเทศไทย)|หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ]]
 
== อ้างอิง ==
57,012

การแก้ไข