ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ของแข็ง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไอโซเมอร์(isomorphism) แปลว่าภาวะรูปร่างเหมือนกัน ถ้าจะกล่าให้ชัดเจนไอโซเมอร์ฟิซึมเป็นปรากฏการณ์ที่ผลึกของสารต่างๆมีองศ์ประกอบแตกต่างกันแต่มีโครงสร้างผลึกทางเรขาคณิตเป็นรูปแบบเดียวกันสารที่มีโครงสร้างผลึกรูปแบบเดียวกันเรากล่าวได้ว่าสารเหล่านี้นั้นมีรูปร่างเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น NaCl KCL KBr ทั้งสามสารนี้มีรูปร่างเหมือนกัน เพราะต่างก็มีโครงสร้างผลึกอยู่ในระบบลูกบาศก์เหมือนกันหรือสารประกอบพวกสารส้ม
ในปี ค.ศ. 1819 Mitscherlichได้สังเกตพบว่าสาต่างๆ มีองศ์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน จำนวนโมเลกุลของน้ำผลึกเท่ากัน และจากการทดลองพบว่าสารทั้งสองมีรูปร่างเหมือนกันเขาได้สังเกตเห็นว่าสารที่มีรูปร่างเหมือนกันจะมีจำนวนอะตอมของธาตุต่างๆทั้งหมดเท่ากัน และมีขนาดอะตอมใกล้เคียงกันในที่สุด จึงสรุปว่า สารที่มีโครงสร้างผลึกเหมือนกันย่อมมีสูตรโมเลกุลแบบเดียวกัน
พอลิเมอร์ฟิซึม (Polymorphism) แปลว่า ภาวะโครงสร้างหลายแบบ เป็นปรากฏการณ์ที่สารประกอบบางชนิดมีโครงสร้างผลึกได้มากกว่าหนึ่งแบบ ธาตุบางชนิดเกิดปรากฏการณ์รูปร่างหลายแบบได้เช่นเดียวกับสารประกอบเราเรียกว่า อัญรูป ของธาตุ เช่น กำมะถัน มีโครงสร้างผลึกเป็นรอมบิก และโมโนคลินิก อย่างไรก็ตามสารรูปร่างหลายแบบสามารถโครงสร้างผลึกจากแบบหนึ่งไปเป้นอีกอีกแบบหนึ่งไปเป้นอีกแบบหนึ่งได้ภายใต้อุณหภมิและความดันหนึ่งเราเรียก อุณหภูมินั้นว่า จุดแทรนซิชัน เช่น เมื่อ ทำให้กำมะถันร้อนรอมบิก ร้อนขึ้นจะเปลี่ยนไปเป็นกำมะถันโมโนคลินิก จะเปลี่ยนกลับไปเป็นกำมะถันรอมบิก ปรากฏการณ์ ที่โครงสร้างผลึกสามารถเปลี่ยนไปมา จุดแทรนซิชันของสารรูปร่างหลายแบบบ สารรูปร่างหลายแบบบางชนิดเมื่อเปลี่ยนโครงสร้างผลึกจากแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเดิมได้ก็มี เช่น เพชรเปลี่ยน เป็นแกรไฟต์ แต่แกร์ไฟต์ ไม่ปลี่ยนเป็นแกร์ไฟต์ แต่แกร์ไฟต์ไม่เปลี่ยนกลับไปเป็นเพชรปรากกการณ์ เรียกว่า monotropic
พอลิเมอร์ฟิซึม (Polymorphism) แปลว่า ภาวะโครงสร้างหลายแบบ เป็นปรากฏการณ์ที่สารประกอบบางชนิดมีโครงสร้างผลึกได้มากกว่าหนึ่งแบบ
ธาตุบางชนิดเกิดปรากฏการณ์รูปร่างหลายแบบได้เช่นเดียวกับสารประกอบเราเรียกว่า อัญรูป ของธาตุ เช่น กำมะถัน มีโครงสร้างผลึกเป็นรอมบิก และโมโนคลินิก
อย่างไรก็ตามสารรูปร่างหลายแบบสามารถโครงสร้างผลึกจากแบบหนึ่งไปเป้นอีกอีกแบบหนึ่งไปเป้นอีกแบบหนึ่งได้ภายใต้อุณหภมิและความดันหนึ่งเราเรียก อุณหภูมินั้นว่า จุดแทรนซิชัน เช่น เมื่อ ทำให้กำมะถันร้อนรอมบิก ร้อนขึ้นจะเปลี่ยนไปเป็นกำมะถันโมโนคลินิก จะเปลี่ยนกลับไปเป็นกำมะถันรอมบิก ปรากฏการณ์ ที่โครงสร้างผลึกสามารถเปลี่ยนไปมา จุดแทรนซิชันของสารรูปร่างหลายแบบบ สารรูปร่างหลายแบบบางชนิดเมื่อเปลี่ยนโครงสร้างผลึกจากแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเดิมได้ก็มี เช่น เพชรเปลี่ยน เป็นแกรไฟต์ แต่แกร์ไฟต์ ไม่ปลี่ยนเป็นแกร์ไฟต์ แต่แกร์ไฟต์ไม่เปลี่ยนกลับไปเป็นเพชรปรากกการณ์ เรียกว่า monotropic
จาการศึกษาโครงสร้างแบบผลึกของโลหะโดยวิธีการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กส์ พบว่าโลหะต่างๆมีแลตทิซผลึกแบบ hexagonal closet packing หรือ face- centered cubic closest packing ซึ่งเป็นโครงสร้างผลึกแบบชิดที่สุดมีเลขโคออร์ดิเนชันเท่ากับ12โลหะส่วนน้อยมีแลตทิซผลึกเป็นแบบ body-centered cubic ซึ่งมีเลขคอร์ดิเนชันเท่ากับ 8 โลหะบางชนิดมีรูปร่างหลายแบบ เช่น แคลเซียมมีแลตทิซผลึกได้ทั้งแบบ body – centered และ face-centered cubic
 
13

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์