ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

* กลุ่มวิจัยผลิตผลเกษตรปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี (Safe Agricultural Product and Appropriate Technology for Reduction of Agrochemistry in Northern Thailand ) (ATRACT)
* ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
หมายเหตุ :
* เป็นศูนย์ในกำกับของคณะเกษตรศาสตร์
** เป็นศูนย์วิจัยร่วมที่คณะเกษตรศาสตร์เป็นแกน
*** เป็นกลุ่มวิจัยภายในของคณะเกษตรศาสตร์
 
=== ศูนย์บริการวิชาการ ===
5

การแก้ไข