ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันสิทธิมนุษยชน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{ต้องการอ้างอิง}} เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 สมัชชาใหญ่แห่...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''วันสิทธิมนุษยชน''' ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม มีการเฉลิมฉลองทั่วโลก
{{ต้องการอ้างอิง}}
เมื่อวันที่ [[10 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2491]] [[สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ]]มีมติรับรอง[[ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน]] และประกาศให้วันที่ [[10 ธันวาคม]]ของทุกปี เป็น[[สิทธิมนุษยชน|วันสิทธิมนุษยชน]] ({{lang-en|'''Human Rights Day'''}}) และนับตั้งแต่นั้นมา โครงสร้างทั้งมวลของกลไกและเครื่องมือด้านสิทธิมนุษยชนก็ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อประกันการมีสิทธิขั้นพื้นฐานและป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในวันสิทธิมนุษยชน ประชาคมต่างๆ ทั่วโลกจึงร่วมเฉลิมฉลองภายใต้แนวคิดหลักว่า “''มนุษย์เกิดขึ้นมามีอิสระ มีเสรีภาพ และเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ''”
 
วันนี้ได้รับเลือกเพื่อยกย่อง[[สหประชาชาติ]] ซึ่ง[[สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ|สมัชชาใหญ่]]มีมติเห็นชอบและประกาศ[[ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน]] (UDHR) ซึ่งเป็นการแถลง[[สิทธิมนุษยชน]]ทั่วโลกครั้งแรกและเป็นความสำเร็จใหญ่แรก ๆ ของสหประชาชาติที่เพิ่งก่อตั้ง การก่อตั้งวันสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นที่การประชุมใหญ่ที่ 317 ของสมัชชาใหญ่เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2493 เมื่อสมัชชาใหญ่ประกาศข้อมติที่ 423(5) เชิญชวนให้รัฐสมาชิกทั้งหมดและองค์การอื่นที่สนใจเฉลิมฉลองวันดังกล่าวตามที่เห็นสมควร
==ความเป็นมาของวันสิทธิมนุษยชน==
ภายหลัง[[สงครามโลกครั้งที่สอง]] สิ้นสุดลง ในปี [[พ.ศ. 2489]] ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักว่า การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะก่อให้เกิดสันติภาพและความเจริญก้าวหน้าขึ้นในโลก ดังนั้นจึงได้ร่วมกันจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น เพื่อเป็นองค์การโลกที่จะทำหน้าที่คุ้มครอง สร้างความเคารพ และทำให้สัมฤทธิ์ผล ของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของมวลมนุษยชนชาติเกิดขึ้นอย่างแท้จริง โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งแรก เมื่อปี [[พ.ศ. 2489]] ได้ขอให้คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนที่จัดตั้งขึ้นพิจารณาร่างปฏิญญาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เรียกว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติรับรองปฏิญญาดังกล่าวในวันที่ [[10 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2491]]
 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 30 มาตรา ที่กำหนดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่พึงได้รับโดยต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อาทิ สิทธิในการมีชีวิตอยู่รอด เสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัยของบุคคล สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ สิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น สิทธิในการศึกษา สิทธิที่จะไม่ถูกทรมานรวมไปถึงการกระทำย่ำยีศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ เป็นต้น
 
วัตถุประสงค์การจัดทำปฏิญญาดังกล่าวเพื่อกำหนดหลักการและมาตรฐานความเข้าใจร่วมกันในบทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยหลังจากปี [[พ.ศ. 2491]] ปฏิญญาสากลก่อให้เกิดพัฒนาการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยมีคณะกรรมการเพื่อยกร่างสาระสำคัญเกี่ยวกับปฏิญญาสากลดังกล่าวเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นปฏิญญาเพื่อกำหนดหลักการหรือมาตรฐานทั่วไปด้านสิทธิมนุษยชน และส่วนที่สอง เป็นตราสารทางกฎหมายที่สร้างพันธกรณีแก่รัฐที่เป็นภาคี ที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุและจำกัดสิทธิที่จะกระทำได้
 
โดยในปัจจุบัน สหประชาชาติได้รับรองเอกสารในส่วนที่สอง ซึ่งเป็นตราสารทางกฎหมายที่ผูกพันกับรัฐภาคีที่จะต้องคุ้มครอง สร้างความเคารพ และทำให้สัมฤทธิ์ผล ของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีดังกล่าว จำนวน 9 ฉบับ ได้แก่
*1. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
*2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
*3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
*4. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
*5. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการทารุณกรรรม ตลอดจนการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่ลดทอนคุณค่าความเป็นเป็นมนุษย์
*6. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
*7. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ และสมาชิกในครอบครัวของแรงงานข้ามชาติ
*8. อนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องบุคคลจากการถูกกระทำให้สูญหาย (ยังไม่มีผลบังคับใช้)
*9. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของบุคคลผู้พิการ (ยังไม่มีผลบังคับใช้)
 
โดยรัฐภาคีแห่งพันธกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องจัดทำ กระบวนการ และหามาตรการที่เหมาะสมโดยหลักนิติธรรมต่อบุคคลที่อยู่ในเขตอำนาจรัฐ และไม่เลือกปฏิบัติโดยเหตุแห่งความแตกต่างทั้งมวล อีกทั้งยังต้องเพิ่มมาตรการเสริม ที่จะประกันหรือส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิต่างๆ สำหรับกลุ่มคนที่มีความอ่อนด้อย มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิดังกล่าว หรืออยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิได้ง่าย
 
==ดูเพิ่ม==
* [[ฮิวแมนไรท์วอทช์]]
* [[องค์การนิรโทษกรรมสากล]]
 
ปกติวันนี้มีการประชุมและการนัดพบทางการเมืองระดับสูง และเหตุการณ์และนิทรรศการวัฒนธรรมว่าด้วยประเด็นสิทธิมนุษยชน นอกเหนือจากนี้ เดิมวันที่ 10 ธันวาคม มีการมอบรางวัลสหประชาชาติในสาขาสิทธิมนุษยชนทุกห้าปีและ[[รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ]] องค์การภาครัฐและนอกภาครัฐจำนวนมากซึ่งมีกิจกรรมในสาขาสิทธิมนุษยชนยังจัดเหตุการณ์พิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวันนี้ เช่นเดียวกับองค์การพลเมืองและสังคมจำนวนมาก
 
[[หมวดหมู่:วันสำคัญ]]
[[หมวดหมู่:วันสหประชาชาติ]]
 
{{โครง}}
148,817

การแก้ไข