ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ref +note
(Octahedron80 ย้ายหน้า โรงเรียน วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ไปยัง [[โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน...)
(ref +note)
=={{ต้องการอ้างอิง== }}
{{ขาดความสำคัญ}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
| campus =
| branch =
| website =
| website = http://watlaksipipat.blogspot.com/|http://laksipiput.blogspot.com/
| footnote =
}}
==ประวัติโรงเรียน==
===ประวัติโรงเรียน===
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ตั้งอยู่ ณ บริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ใกล้คลองดำเนินสะดวก ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
เดิมโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์เป็นโรงเรียนราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นโดย พระมงคลพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2500 ใช้ชื่อว่า " โรงเรียนสุปัญญาศึกษา"อักษรย่อ "ส.ป." ต่อมาในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2518 ได้โอนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ในสมัยที่มี ดร.นิพนธ์ ศศิธร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชื่อใหม่ว่า " โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์" เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้ก่อตั้งโรงเรียน ใช้อักษรย่อ "พ.ร."
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ได้รับรางวัล "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา" ในปีการศึกษา 2534 มีท้องฟ้าจำลองขนาดเล็กแห่งแรกในประเทศไทย และได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประเทศ
ปัจจุบันโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) และ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) โดยมี นายสมเกียรติ รั้วมั่น เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 
===วิสัยทัศน์ ===
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์เป็นโรงเรียนชั้นดี มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาธารณะ รักษ์ความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างเด็กไทยให้เป็นผู้ใฝ่รู้เรียนเป็น คิดวิเคราะห์ได้ มีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณค่า มั่นใจในตนเอง เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต
===สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน===
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
===คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน===
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
===พันธกิจ===
1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นดี สร้างเด็กให้เป็นผู้ใฝ่รู้เรียนเป็น อ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์เป็น
2. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม
3. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลรักษ์ความเป็นไทย
5. มีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณค่า
8. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
9. มีเจตคติที่จำเป็นในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต
10. พัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ มีระบบบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
===เป้าประสงค์===
1. นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
2. นักเรียนมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีความมั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
3. นักเรียนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. นักเรียนเป็นบุคคลรักษ์ความเป็นไทย
5. นักเรียนมีจิตสาธารณะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณค่า
7. นักเรียนมีเจตคติที่จำเป็นในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต
8. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ มีระบบบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล
===ข้อมูลทั่วไป===
ปรัชญาโรงเรียน
ตั้งใจศึกษา พัฒนาจิตใจ รับใช้สังคม
 
คติพจน์
ผู้รู้ดี ผู้ปฏิบัติดี คือผู้เจริญ
 
คำขวัญ
ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใจนักกีฬา ฝึกหาอาชีพ
 
สีประจำโรงเรียน
ม่วง – ขาว
13. อาคารเรียนกึ่งถาวร จำนวน 1 หลัง
14. อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 จำนวน 1 หลัง
 
===ที่ตั้ง===
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 2 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
 
===ติดต่อ===
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
17/2 หมู่ 2 ต.ยกกระบัตร อ.เมือง สมุทรสาคร 74120
โทร. 034-483138
http://watlaksipipat.blogspot.com/,http://laksipiput.blogspot.com,http://laksipipat.blogspot.com/
==คณะกรรมการสถานศึกษา==
1. พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ ประธานกรรมการ
นางมลฑา วรรณชัย
นายพงษ์ศักดิ์
 
==อ้างอิง==
==แหล่งข้อมูลอื่น==
<references />http://watlaksipipat.blogspot.com
<references />http://laksipiput.blogspot.com
<references />http://laksipipat.blogspot.com
==แหล่งข้อมูล==
http://watlaksipipat.blogspot.com,http://laksipiput.blogspot.com,http://laksipipat.blogspot.com

รายการนำทางไซต์